Zal Yanovsky, James Hendricks, Cass and Denny Doherty as The Mugwumps

zalyanovskyjameshendrickscassanddennydohertyasthemugwumps.jpg